Privacybeleid

Deze verklaring is van toepassing op alle door Juist in Balans geleverde producten en diensten. Juist in Balans coaching gevestigd in Terherne en Hemrik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Juist in Balans verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van diensten van Juist in Balans en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Gegevens die Juist in Balans van jou nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Juist in Balans in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres .

Juist in Balans verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom de gegevens nodig zijn

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Juist in Balans dan willen wij je goed van dienst zijn. We gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Juist in Balans. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Juist in Balans.

Wil je niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven op elke nieuwsbrief door onderaan op uitschrijven te klikken.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Juist in Balans gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Juist in Balans zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang de gegevens worden bewaard

Juist in Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Juist in Balans verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Websitebezoek

Juist in Balans maakt gebruik van google analytics.

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Juistinbalans.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Dit gebeurt geheel anoniem. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Juist in Balans verstrekt. Wij krijgen op deze manier inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig de website of dienstverlening aanpassen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw de bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar Juist in Balans.

 

Beveiliging

Juist in Balans hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Juist in Balans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Juist in Balans toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval Juist in Balans gebruik maakt van de diensten van derden, zal Juist in Balans in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

Jouw privacy rechten 

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Juist in Balans je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via Juist in Balans.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en het privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Francisca van Kommer en Nellie Menger eigenaren van Juist in Balans, op 2 januari 2022.