Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Juist in Balans geleverde producten en diensten.

Juist in Balans, gevestigd te Hemrik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Juist in Balans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Juist in Balans van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Juist in Balans in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres .

Juist in Balans verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben? Als u eenmaal een overeenkomst heeft met  Juist in Balans, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Juist in Balans. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Juist in Balans.

Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op uitschrijven te klikken. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Juist in Balans gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Juist in Balans zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren Juist in Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden:  Juist in Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek : (openbare gedeelte) Juist in Balans gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Juist In Balans.

Beveiliging:  Juist in Balans hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Juist in Balans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Juist in Balans toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

In het geval Juist in Balans gebruik maakt van de diensten van derden, zal Juist in Balans in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  Uw privacy rechten:  Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Juist in Balans u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Juist In Balans.

Vragen:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via Juist In Balans.

Dit privacy statement is opgesteld door Nellie Menger eigenaar van Juist in Balans d.d. 22-05-2018